KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Agenda

Houdt u rekening met deze datum!

14 Maart 2018Algemene ledenvergadering

Alle leden van de vereniging zijn welkom om deze vergadering bij te wonen op
14 maart 2018.
De vergadering begint om 20:00 en vindt plaats op de Houtdraaierstraat 6q, 8601 VG Sneek (de Hemmen). De zaal is open vanaf 19:30.


Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. 14 maart 2018

Locatie: Bedrijfsverzamelgebouw
Houtdraaierstraat 6q, 8601 VG (De Hemmen) Sneek
Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur)

Opening & vaststellen agenda
Mededelingen

Ingekomen stukken
        
Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 15-03-2017
    
Jaarverslagen 2017
Secretariaat
Activiteiten commissie
Clubmatch commissie
Ledenadministratie
    
Verslag van de kascommissie
    Dit verslag zal ter vergadering mondeling worden uitgebracht
Kascommissie bestaande uit de dames J. Hoekstra & H. Scheffer (reserve mevr. D. de Groot)

Financieel Jaarverslag
jaarverslag penningmeester (rekening en verantwoording 2017)
        Het bestuur stelt voor deze stukken goed te keuren.
    
Begroting 2018
    Het ontwerp voor de begroting wordt tijdens de vergadering beschikbaar gesteld.
Het bestuur stelt voor geen wijzigingen te brengen in de contributie van de algemene leden en gezinsleden.

Benoeming kascommissie 2018
Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend, mevr. A. Boschma (ad interim voorzitter en leden administratie), de heren H. Verheij (bestuurslid en coördinator hondenschool) en de heer H. Hottinga (penningmeester). Mevr. A. Boschma & de heer H. Verheij zijn beide NIET herkiesbaar en komen de functie voorzitter en bestuurslid vacant. De heer H. Hottinga  stelt zich herkiesbaar.

Vacature algemene bestuursleden (2 vacante plaatsen) en vacature tot benoeming voorzitter.

Het bestuur ziet graag voordrachten van (tegen) kandidaten tegemoet om de functie van de aftredende en afgetreden bestuursleden in te vullen. Voordrachten met één of meer tegenkandidaten kunnen per vacature door tien of meer leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend vóór 7 maart a.s.

W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting

 

  •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  Vereniging KC Sneek e.o., hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.