KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Agenda

Houdt u rekening met deze datum!

14 Maart 2018Algemene ledenvergadering

Alle leden van de vereniging zijn welkom om deze vergadering bij te wonen op
14 maart 2018.
De vergadering begint om 20:00 en vindt plaats op de Houtdraaierstraat 6q, 8601 VG Sneek (de Hemmen). De zaal is open vanaf 19:30.


Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. 14 maart 2018

Locatie: Bedrijfsverzamelgebouw
Houtdraaierstraat 6q, 8601 VG (De Hemmen) Sneek
Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur)

Opening & vaststellen agenda
Mededelingen

Ingekomen stukken
        
Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 15-03-2017
    
Jaarverslagen 2017
Secretariaat
Activiteiten commissie
Clubmatch commissie
Ledenadministratie
    
Verslag van de kascommissie
    Dit verslag zal ter vergadering mondeling worden uitgebracht
Kascommissie bestaande uit de dames J. Hoekstra & H. Scheffer (reserve mevr. D. de Groot)

Financieel Jaarverslag
jaarverslag penningmeester (rekening en verantwoording 2017)
        Het bestuur stelt voor deze stukken goed te keuren.
    
Begroting 2018
    Het ontwerp voor de begroting wordt tijdens de vergadering beschikbaar gesteld.
Het bestuur stelt voor geen wijzigingen te brengen in de contributie van de algemene leden en gezinsleden.

Benoeming kascommissie 2018
Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend, mevr. A. Boschma (ad interim voorzitter en leden administratie), de heren H. Verheij (bestuurslid en coördinator hondenschool) en de heer H. Hottinga (penningmeester). Mevr. A. Boschma & de heer H. Verheij zijn beide NIET herkiesbaar en komen de functie voorzitter en bestuurslid vacant. De heer H. Hottinga  stelt zich herkiesbaar.

Vacature algemene bestuursleden (2 vacante plaatsen) en vacature tot benoeming voorzitter.

Het bestuur ziet graag voordrachten van (tegen) kandidaten tegemoet om de functie van de aftredende en afgetreden bestuursleden in te vullen. Voordrachten met één of meer tegenkandidaten kunnen per vacature door tien of meer leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend vóór 7 maart a.s.

W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting

 

  •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer en AVG | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  KC Sneek, hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Verklaring omtrent Gegevensbescherming door de KC Sneek voor toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  De KC Sneek registreert van ieder lid uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres, naam van de hond, geboorte datum, naam en ras. Deze gegevens worden opgeslagen in de digitale ledenlijst.

  Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen en de heffing van contributie.

  Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd beëindigd, zal de KC Sneek deze gegevens uit de ledenlijst verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht. In elke publicatie van gegevens van leden door de KC Sneek , zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens. De KC Sneek is als door de Raad van Beheer erkende Kynologenclub gehouden jaarlijks aan de Raad van Beheer een ledenlijst ter beschikking te stellen. Ook deze lijst zal beperkt worden tot de strikt noodzakelijke verlangde gegevens. Aan de Raad van Beheer is een verwerkingsovereenkomst gevraagd.

  In programma's van evenementen waar voor dient te worden ingeschreven, zullen de door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden vermeld. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Slechts het dagelijks bestuur en de ledenadministrateur zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.

  Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.

  Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar zichtbaar zijn, zullen uitsluitend op de website en de face-book pagina van de KC Sneek geplaatst worden met toestemming van die leden. Dit beeldmateriaal heeft ten doel belangstelling en enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.

  Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden geantwoord. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.